Thành viên
Tin đọc nhiều nhất
Chuyển Công ty mẹ - Petrovietnam thành Công ty TNHH một thành viên
Bài phát biểu trong buổi lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng
Khởi công xây dựng Nhà máy Bọc ống Phú Mỹ
Đại hội Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn DKVN diễn ra thành công tốt đẹp
PVID - Khởi công xây dựng nhà máy bọc ống đầu tiên ở Việt Nam
Lễ động thổ xây dựng công trình “Khu phức hợp PTSC Tower” tại thành phố Vũng Tàu
Thống kê
Đang online    : 47
Lượt truy cập : 1063402
Đơn vị trực thuộc
CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong việc quản lý, điều hành về các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức cán bộ; công tác nhân sự; chế độ tiền lương, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác hành chính, quản trị, thư ký Công ty;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng và dân quân tự vệ.

II. Nhiệm vụ:

Tổ chức quản lý, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhưng không giới hạn những nhiệm vụ chính sau:

1. Tham mưu tổng hợp:

- Tham mưu cho Giám đốc về xây dựng và kiện toàn bộ máy của Công ty, cơ cấu tổ chức, định biên lao động; thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận, phòng, ban chức năng; thành lập các Hội đồng, tổ công tác;

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác cán bộ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch; quản lý và lưu giữ hồ sơ CB,CNVLĐ trong Công ty;

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình chất lượng lao động; đề xuất phương án sử dụng lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện công tác quản lý lao động; đề xuất chế độ chính sách tiền lương và công tác an sinh xã hội;

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật và Hội đồng tuyển dụng của Công ty;

-  Đảm nhiệm vai trò là cầu nối trong quan hệ công tác với cấp trên, ngang cấp, cấp dưới và với chính quyền, nhân dân địa phương và ngược lại.

2. Công tác thư ký Công ty:

- Đầu mối tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty; chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Tổng hợp ghi biên bản, nghị quyết của các cuộc họp HĐQT;

- Xây dựng chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của Lãnh đạo Công ty;

- Thực hiện thu nhập thông tin từ các nguồn: Báo cáo của các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty, văn bản của các Cơ quan Nhà nước và trên các thông tin đại chúng vv…;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, địa điểm tổ chức các Hội nghị giao ban của Công ty, cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

3. Công tác lao động, tiền lương và chế độ chính sách:

- Tổng hợp và xây dựng định biên lao động hàng năm của Công ty;

- Tổng hợp phân tích tình hình nhân lực, xây dựng đề án, tổ chức lại lao động một cách hợp lý; nghiên cứu đề xuất các biện pháp sử dụng lao động;

- Quản lý lao động thời vụ của Công ty; xem xét, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ của các đơn vị và ký kết hợp đồng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền;

- Phối hợp với phòng, ban và đơn vị trong Công ty xây dựng chức danh và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, danh mục nghề nghiệp, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, định mức lao động và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện;

-  Phối hợp với phòng Tài chính – kế toán thực hiện thanh toán lương hàng tháng cho CB, CNVLĐ;

- Theo dõi, tổng hợp đề xuất thời hạn nâng lương cho CB, CNVLĐ đủ điều kiện xét nâng bậc đối với Lương cơ bản theo Nghị định 2005/2004 của Chính phủ để trình Hội đồng lương Công ty;

- Tiếp nhận, điều động, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi nghỉ hưu, nghỉ việc; lập kế hoạch nâng lương, ngạch lương và quản lý hồ sơ CB, CNVLĐ trong Công ty;

- Chủ trì và phối hợp với phòng Tài chính - kế toán, phòng Kinh tế - kỹ thuật thực hiện về bảo hộ lao động và giám sát chi trả phụ cấp độc hại cho người lao động theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty soạn thảo sửa đổi bổ sung và kiểm tra việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của Công ty;

- Nghiên cứu xây dựng thể thức và nội dung hợp đồng lao động, giám sát việc thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng lao động;

- Theo dõi, đăng ký trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho CB, CNVLĐ trong Công ty theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Công tác tuyển dụng đào tạo:

- Lập kế hoạch tuyển dụng lao động trong theo định biên lao động hàng năm theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh từng thời điểm;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, CNLĐ nhằm nâng cao nhiệm vụ, tay nghề phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty và của ngành Dầu khí;

- Tham mưu Giám đốc lựa chọn cử CB, CNVLĐ đi đào tạo dài hạn ở trong nước và ngoài nước; làm thủ tục cho CB, CNVLĐ được cử đi công tác, đào tạo, tham quan, hội thảo ở nước ngoài;

- Nghiên cứu và đề xuất phương án lựa chọn đối tác trong lĩnh vực đào tạo.

5. Công tác hành chính - quản trị:

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc trong toàn Công ty; theo dõi việc sử dụng tài sản cố định bao gồm đất đai, nhà cửa, kiến trúc của Công ty;

- Đảm bảo hoạt động thường xuyên và sửa chữa kịp thời các thiết bị và phương tiện thông tin liên lạc trong Công ty; quản lý hệ thống mạng và hòm thư điện tử của Công ty;

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện bảo mật thông tin nội bộ và thông tin cung cấp ra bên ngoài.

- Điều hành công tác bảo vệ; bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, kỷ cương, nề nếp trong toàn Công ty; kiểm soát khách khi ra vào làm việc tại Công ty; duy trì việc thực hiện nội quy lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong Công ty;

- Quản lý và điều động xe ô tô phục vụ đưa đón Lãnh đạo Công ty và CB, CNVLĐ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; đặt mua vé máy bay cho Lãnh đạo Công ty và các phòng, ban, đơn vị trong Công ty đi công tác; bố trí và sắp xếp nơi ăn ở, đi lại và làm việc của các đoàn công tác do Lãnh đạo Công ty chủ trì;

- Phục vụ đón tiếp khách đến giao dịch, thăm và làm việc tại Công ty;

- Tổ chức và quản lý bếp ăn tập thể của Công ty;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, khánh tiết các cuộc họp, mít tinh, lễ khởi công, lễ khánh thành các công trình, các dự án;

- Tổ chức thăm viếng, hiếu, hỷ.

6. Công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo mật cơ quan:

- Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước;

- Tiếp nhận công văn đến, chuyển công văn đi, bảo quản, lưu trữ, quản lý các loại tài liệu, công văn theo đúng quy định của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Quản lý và cấp phát các loại giấy giới thiệu, công lệnh, giấy đi đường, xác nhận các giấy tờ thuộc thẩm quyền được giao;

- Xây dựng quy định về công tác bảo mật cơ quan và giám sát việc thực hiện quy định trong Công ty.

7. Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

III. Quyền hạn:

- Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thay mặt Giám đốc để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng trong phạm vi thẩm quyền được giao quản lý;

- Được quyền yêu cầu/đề nghị các phòng, ban và đơn vị trong Công ty cung cấp các số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng để tổng hợp báo cáo;

- Tham gia đóng góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Có quyền kiến nghị đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc, xếp lương chức danh đối với cán bộ công nhân viên của Phòng;

- Tham gia các cuộc họp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

IV. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Tổ chức - Hành chính có 01 trưởng phòng, một số phó phòng và các cán bộ, nhân viên được định biên phù hợp với nhu cầu công tác của Phòng theo từng thời điểm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn; xác định nhu cầu biên chế của Phòng báo cáo Giám đốc; phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong Phòng.

CÔNG TY KHÁC
Dự án tiêu biểu
Đơn vị trong ngành dầu khí
Bảng giá chứng khoán
Thị trường:      HoSTC        HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh
KL Giá
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sản phẩm   |   Dịch vụ   |   Dự án   |   Tin tức   |   Tin nội bộ   |   Thông tin cổ đông   |   Đơn vị trực thuộc   |   Sơ đồ website   |   Liên hệ
Bản quyền © 2009 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: 68 đường Trương Công Định, phường 3, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại:  (84-64) 3510556 – 3510557     -    Fax: (84-64) 3510555    -    Email: info@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM